Aircraft Maintenance Capibality

定期檢修航綫維護

龐巴迪 挑戰者 604 / 605

香港

 • 加拿大註冊
 • 泰國註冊
 • 百慕達註冊
 • 美國註冊
 • 聖馬力諾註冊
 • 開曼群島註冊
 • 阿魯巴註冊
 • 香港註冊
 • 馬恩島註冊

菲律賓克拉克全新公務機機庫及維修站

 • 卡塔爾註冊
 • 美國註冊
 • 聖馬力諾註冊
 • 開曼群島註冊
 • 馬恩島註冊

克拉克

 • 卡塔爾註冊
 • 美國註冊
 • 聖馬力諾註冊
 • 開曼群島註冊
 • 馬恩島註冊

龐巴迪 挑戰者 850

香港

 • 香港註冊
 • 美國註冊
 • 阿魯巴註冊
 • 百慕達註冊
 • 加拿大註冊
 • 開曼群島註冊
 • 馬恩島註冊
 • 聖馬力諾註冊
 • 泰國註冊

聯絡我們